Regulamin

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość
obowiązujące od 31.05.2017 r.

REGULAMIN

Świadczenia usług Premium Kuriera Bytowskiego

I DEFINICJE

1) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Kurier Bytowski Premium

2) Kurier SC – firma Kurier Spółka Cywilna Piotr Dziekanowski , Waldemar Hoppe , Bronisław Maikowski , Jacek Stępień z siedzibą w Bytowie przy ulicy Zielonej 5 , 77-100 Bytów NIP 8421510702 , Regon770940066 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl) wpisana pod numerami Wspólników : Potr Dzieknowski NIP8421287115 Regon771527351 : Waldemar Hoppe NIP8421202389 , Regon 770860120 : Bronisław Maikowski NIP8421287049 , Regon 221065244 : Jacek Stępień NIP8421310334 , Regon 221065333 , adres internetowego serwisu ww.agencjakurier.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu drukarnia@agencjakurier.pl numer telefonu do kontaktu: + 48 598223731 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

3) Wydawca – Kurier SC

4) Serwis – wydawany przez Kurier SC serwis internetowy, za pośrednictwem którego użytkownik może dokonać zakupu i korzystać z dostępu do treści multimedialnych.

5) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

6) Treści Cyfrowe – treści cyfrowe rozpowszechniane przez Kurier SC za pośrednictwem Serwisu obejmujące w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje moblilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne,grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Kurier SC.

7) Premium – odpłatny dostęp do treści cyfrowych w Serwisie

8) Konto – konto zdefiniowane Regulaminie Użytkownika.

9) Portfel – środki zgromadzone na Koncie Użytkownika służące do zakupu Treści Cyfrowych w Serwisie.

10) Sesja – Przeglądanie Materiałów cyfrowych w Serwisie w oknie przeglądarki internetowej po zalogowaniu użytkownika zakończone jego wylogowaniem.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Premium jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. nr 1422) przez Kurier SC na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Kurier SC. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu – na zasadach wskazanych w punkcie III Regulaminu lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Kurier SC a Użytkownikiem.

2. W ramach usługi Premium Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych.

3. Niezarejestrowany użytkownik ma prawo przeglądać zakupiony materał przez 24 godziny od zakupu wyłącznie na urządzeniu, za pomocą którego dokonał zakupu.

4. Dostępność do Premium jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Premium jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników którzy:

– zaakceptują Regulamin;

– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VII Regulaminu.

6. Usługa Premium jest świadczona przez Wydawcę.

III KONTO UŻYTKOWNIKA

1) Konto użytkownika to zestaw informacji o użytkowniku przechowywany w Serwisie.

2) W celu założenia konta Użytkownika należy podać imię, nazwisko, adres e-mail i hasło oraz zaakaceptować regulamin Serwisu.

3) Serwis generuje login użytkownika na podstawie adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta.

4) W celu zalogowania się do konta należy podać przypisany do niej adres email lub login oraz hasło

5) Konto zawiera równiez Portfel, w którym użytkownik może gromadzić środki służące do zakupu materiałów w serwisie

6) W celu zresetowania hasła użytkownika, należy podać w serwisie adres e-mail przyporządkowany do konta użytkownika, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przysłanymi przez serwis na ten adres.

7) W celu usunięcia konta należy o tej decyzji powiadomić Wydawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres premium@kurierbytowski.com.pl.

III ZASADY ZAKUPU materiałów ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Aby zakupić dostęp do danej treści Cyfrowej za pośrednictwem Serwisu należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Treści Cyfrowej pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem.

2. Użytkownik, który zakupił dostęp do treści Cyfrowej, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.:płatność poprzez serwis tpay.com lub Portfel.

3. Treść cyfrowa zakupiona za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio po weryfikacji zapłaty ceny.

4. Zakupione treści z działu Literatura Kaszubska są Użytkownikowi udostępniane w postaci plików.

5. Zakupione treści pozostałych działów użytkownik ma prawo przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej:

5.1. Użytkownik zarejestrowany: do czasu usunięcia materiału z serwera (przynajmniej przez 1 miesiąc) w ramach maksymalnie 5 sesji na dobę.

5.2. Użytkownik niezarejestrowany: przez 24 godziny od momentu zakupu, na urządzeniu na którym dokonał zakupu

5.3. Wydawca ma prawo czasowo zwiększyć ilość sesji dla użytkowników zalogowanych.

6. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu materiałów na adres mailowy podany przy rejestracji lub zakupie.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zakupu materiału) Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawaniaprzyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: premium@kurierbytowski.com.pl.

3. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wywiązania się przez Wydawcę z umowy, tj.

3.1. W przypadku treści z działu Literatura Kaszubska z chwilą dostarczenia użytkownikowi zakupionych plików.

3.2. W przypadku pozostałych terści z chwilą przeglądania zakupionej treści.

3.3. W przypadku portfela z chwilą wykonania transakcji za pomocą zakupionych środków.

VII MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ ORAZ INTEROPERACYJNOŚCI TREŚCI ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM ORAZOPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA

  1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzeniekońcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.

  2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.

  3. Połączenie z siecią Internet

  4. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows XP lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;

  5. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systememoperacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;

  6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

VIII REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje, związane z korzystaniem z Serwisu: zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać majlowo na adres: premium@kurierbytowski.com.pl, listownie na adres: Kurier SC, ul. Zielona 5, 77-100 Bytów lub osobiście w siedzibie Wydawcy.

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przezUżytkownika.

  3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Wydawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, w zakresie adresu e-mail, uniemożliwia realizację usługi.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf.

2.Każdorazowa zmiana niniejszego regulaminu jest sygnalizowana użytkownikom serwisu poprzez konieczność zapoznania się i zaakceptowania regulaminu.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: KURIER SC, ul. Zielona 5, 77-100 Bytów, adres poczty elektronicznej premium@kurierbytowski.com.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zamówienia……………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………

Adres konsumenta(-ów) ……………..

e-mail konsumenta na który była wykupiona usługa …..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..

Data ……………………..